بهار 1397

مجموعه: اخبار کوتاه

* سریع هفتگی قزوین (13 اردیبهشت 1397) : در این مسابقات استاد فیده مهرداد صداقتی به عنوان قهرمانی دست یافت. رده بندی نهایی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (20 اردیبهشت 1397) : در این مسابقات البرز باقی پور به عنوان قهرمانی دست یافت. رده بندی نهایی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (13 اردیبهشت 1397) : در این مسابقات امین عابدی به عنوان قهرمانی دست یافت. رده بندی نهایی مسابقات