فهرست ریتینگداران استان قزوین - فروردین 1395

مجموعه: اخبار

نخستین فهرست ریتینگ در سال 1395 منتشر شد.

* توجه : برخی از بازیکنان ذیل در حال حاضر در استان قزوین ساکن نیستند.

ریتینگداران در بخش استاندارد :(میانگین ریتینگ استاندارد = 1609)

 ریتینگداران بالای 2000

ریتینگداران 1900 تا 1999

 

ریتینگداران 1800 تا 1899

 

ریتینگداران 1700 تا 1799

 

ریتینگداران 1600 تا 1699

 

ریتینگداران 1500 تا 1599

 

ریتینگداران 1400 تا 1499

 

بازیکنان با ریتینگ کمتر از 1400

 

بانوان ریتینگدار

 


ریتینگداران در بخش سریع :

 

ریتینگداران در بخش برق آسا (بلیتس) :

 مطالب مرتبط:

فهرست ریتینگداران استان قزوین - دی 1394

فهرست ریتینگداران استان قزوین , مهر 1394 

فهرست ریتینگداران استان قزوین , تیر 1394

فهرست ریتینگداران استان قزوین - اردیبهشت 1394 

فهرست ریتینگداران استان قزوین - فروردین 1394

 فهرست ریتینگداران استان قزوین - اسفند 1393