جام شهید رجایی

مجموعه: اخبار

 

هیإت شطرنج استان قزوین از سال 1390 تابستان هر سال اقدام به برگزاری مسابقات جام شهید رجایی میکند.

نتایج ادوار مختلف جام شهید رجایی :

 

اولین دوره جام شهید رجایی (تابستان 1390)
رده بندی مسابثات

 

دومثن دوره جام شهید رجایی (تابستان 1391)
رده بندی مسابثات

 

سومین دوره جام شهید رجایی (تابستان 1392)
رده بندی مسابثات

 

چهارمین دوره جام شهید رجایی (تابستان 1393)
رده بندی مسابثات

 

پنجمین دوره جام شهید رجایی (شهریور 1394)

رده بندی جدول اصلی

رده بندی جدول رده سنی

گزارش مسابقات

 

ششمین دوره جام شهید رجایی (شهریور 1395)

رده بندی جدول اصلی

رده بندی جدول رده سنی

گزارش مسابقات