عنوان سومی عطاخان در مسابقات اسفند ماه تهران

مجموعه: اخبار

مسابقات ماهانه تهران 11 تا 17 اسفند برگزار شد. در پایان این رقابتها نوجوان خوب استان , آبتین عطاخان با کسب نتایج درخشان در جایگاه سوم قرار گرفت 

کسب این موفقیت را به ایشان و جامعه شطرنج استان تبریک عرض مینماییم .

رده بندی مسابقات