قهرمانی راستبد ذز سومین دوره جام مهدی بویه

مجموعه: اخبار

سومین دوره مسابقات سریع جام مهدی بویه در روز جمعه 31 شهریور در بنیاد شطرنج مهدی بویه برگزار شد . 

علی راسبتد ، وحید خالصی ، علی پیل وایه ، مهرداد صداقتی ، محمدرضا عابدی و محمود اسکندری در رطبه های اول تا ششم قرار گرفتند . 

رده بندی مسابقات

قضاوت این بازیها را امین عابدی , داریوش کاکاوند و احسان محمدی عهده دار بودند .