افشار نخستین داور بین المللی استان قزوین

مجموعه: اخبار

سرکار خانم فاطمه افشار

کسب عنوان داوری بین المللی را خدمت شما و جامعه شطرنج استان تبریک عرض مینماییم.