قهرمانی راستبد در چهارمین دوره جام مهدی بویه

مجموعه: اخبار

preview

چهارمین دوره مسابقات سریع جام مهدی بویه در روز جمعه 10 آذر در بنیاد شطرنج مهدی بویه و با فضاوت امین عابدی برگزار شد . 

علی راسبتد ، حسن مهدوی ، شاهین جوانی , علی پیل وایه ، محمدرضا عابدی و مسعود کرمی کجانی در رطبه های اول تا ششم قرار گرفتند .

رده بندی نهایی