المپیاد جهانی شطرنج باتومی - گرجستان 2018

مجموعه: اخبار

چهل و سومین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج 2018 که از روز دوشنبه مورخه 97/07/02 ( 24 سپتامبر ) با حضور 336 تیم در هر دو بخش 

آزاد و بانوان در شهر باتومی کشور گرجستان آغاز شده بود ، روز جمعه مورخه 97/07/13 ( 5 اکتبر ) با برگزاری دور یازدهم و معرفی تیم چین به 

عنوان قهرمان هر دو بخش آزاد و بانوان به اتمام رسید . تیم ملی شطرنج کشورمان نیز در هر دو بخش آزاد و بانوان به ترتیب در جایگاه هفدهم و چهاردهم 

رقابت ها ایستادند .