غرفه ی هیات شطرنج استان قزوین در نمایشگاه بین المللی قزوین

مجموعه: اخبار

  • هیات شطرنج استان قزوین در اقدامی پسندیده غرفه ای از نمایشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین را به منظور رشد و توسعه رشته شطرنج به صورت رایگان از تاریخ 97/07/16 به مدت 4 روز در اختیار مدارس شطرنج استان قزوین قرار داده است . 
  • مدرسه شطرنج پارس ( جناب آقای سیادت ) ، مدرسه شطرنج تفکر بهتر ( سرکار خانم فاطمه افشار ) و مدرسه شطرنج سرکار خانم کشاورز در این نمایشگاه حضور دارند . 
  • امید است با چنین تمهیداتی علاوه بر کمک به اقتصاد مدارس ، گامی مهم و اساسی در ترویج و گسترش شطرنج در سراسر استان برداشنه شود .