حسن مهدوی قهرمان جام فجر

مجموعه: اخبار

مسابقات شطرنج جام فجر استان قزوین با حضور 33 بازیکن و در 7 دور به روش سوئیسی از تاریخ 29 بهمن الی 4 اسفند برگزار گردید.

در ژایان این رقابتها حسن مهدوی به عنوان قهرمان رسید و شاهین جوانی ٰ محمدرضا عابدی و حسین مهدوی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

مشاهده رده بندی

علی احمدی فر این رقابتها را قضاوت کرد.