در پایان نیم فصل لیگ برتر بانوان کشور، پتروشیمی بندر امام با 23 امتیاز از 24 بازی قهرمان شد

مجموعه: اخبار

استاد بزرگ بانوان گرجی،و دو استاد بزرگ ارزنده بانوان کشور آتوسا پورکاشیان و سارا خادم و استادان بین المللی بانوان میترا حجازی پور و غزل حکیمی فرد و استاد فیده بانوان مینو عسگری زاده، اعضای تیم ملی بانوان کشور در المپیاد جهانی شطرنج تیم قهرمان را تشکیل می دهند. استاد بزرگ بانوان گرجی،و دو استاد بزرگ ارزنده بانوان کشور آتوسا پورکاشیان و سارا خادم و استادان بین المللی بانوان میترا حجازی پور و غزل حکیمی فرد و استاد فیده بانوان مینو عسگری زاده، اعضای تیم ملی بانوان کشور در المپیاد جهانی شطرنج تیم قهرمان را تشکیل می دهند. استاد بزرگ بانوان گرجی،و دو استاد بزرگ ارزنده بانوان کشور آتوسا پورکاشیان و سارا خادم و استادان بین المللی بانوان میترا حجازی پور و غزل حکیمی فرد و استاد فیده بانوان مینو عسگری زاده، اعضای تیم ملی بانوان کشور در المپیاد جهانی شطرنج تیم قهرمان را تشکیل می دهند. استاد بزرگ بانوان گرجی،و دو استاد بزرگ ارزنده بانوان کشور آتوسا پورکاشیان و سارا خادم و استادان بین المللی بانوان میترا حجازی پور و غزل حکیمی فرد و استاد فیده بانوان مینو عسگری زاده، اعضای تیم ملی بانوان کشور در المپیاد جهانی شطرنج تیم قهرمان را تشکیل می دهند. استاد بزرگ بانوان گرجی،و دو استاد بزرگ ارزنده بانوان کشور آتوسا پورکاشیان و سارا خادم و استادان بین المللی بانوان میترا حجازی پور و غزل حکیمی فرد و استاد فیده بانوان مینو عسگری زاده، اعضای تیم ملی بانوان کشور در المپیاد جهانی شطرنج تیم قهرمان را تشکیل می دهند.

سارا خادم و استادان بین المللی بانوان میترا حجازی پور و غزل حکیمی فرد و استاد فیده بانوان مینو عسگری زاده، اعضای تیم ملی بانوان کشور در المپیاد جهانی شطرنج تیم قهرمان را تشکیل می دهند. استاد بزرگ بانوان گرجی،و دو استاد بزرگ ارزنده بانوان کشور آتوسا پورکاشیان و سارا خادم و استادان بین المللی بانوان میترا حجازی پور و غزل حکیمی فرد و استاد فیده بانوان مینو عسگری زاده، اعضای تیم ملی بانوان کشور در المپیاد جهانی شطرنج تیم قهرمان را تشکیل می دهند. استاد بزرگ بانوان گرجی،و دو استاد بزرگ ارزنده بانوان کشور آتوسا پورکاشیان و سارا خادم و استادان بین المللی بانوان میترا حجازی پور و غزل حکیمی فرد و استاد فیده بانوان مینو عسگری زاده، اعضای تیم ملی بانوان کشور در المپیاد جهانی شطرنج تیم قهرمان را تشکیل می دهند. استاد بزرگ بانوان گرجی،و دو استاد بزرگ ارزنده بانوان کشور آتوسا پورکاشیان و سارا خادم و استادان بین المللی بانوان میترا حجازی پور و غزل حکیمی فرد و استاد فیده بانوان مینو عسگری زاده، اعضای تیم ملی بانوان کشور در المپیاد جهانی شطرنج تیم قهرمان را تشکیل می دهند.