قوانین و مقررات هیأت شطرنج استان قزوین

کلیه کاربرانی که قصد عضویت در هیأت شطرنج استان قزوین و خریداری از سایت را دارند، باید مفاد این توافق‌نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به خرید از سایت کنند. خرید از سایت به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است:


1- کلیه اعضای هیأت شطرنج استان قزوین ملزم به عضویت در سیستم جامع فدراسیون شطرنج ایران می باشند.

2- کلیه اعضای هیأت شطرنج استان قزوین، ملزم به دارا بودن کارت بیمه ورزشی می باشند.

3- حضور کلیه بازیکنان، داوران و مربیان جهت حضور در کلیه رویدادهای خارج از استان، منوط به ارائه معرفی نامه از سوی هیأت شطرنج استان قزوین می باشد.

4- برگزاری کلیه مسابقات شطرنج در سطح استان با هماهنگی و نظارت کمیته مسابقات هیأت شطرنج استان قزوین صورت می پذیرد.

5- برگزاری کلاسهای آموزشی در کلیه باشگاه های شطرنج استان تحت نظارت کمیته آموزش هیأت شطرنج استان قزوین می باشد.